Current Search:  Foreign Pamphlets (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(81 - 100 of 522)

Pages

Briev van jonkheer Lodewyk Theodorus grave van Nassau la Leck. &c. &c.
Briev, van Fredrik Zeebang…
Brieven van A. aan Z.
Brieven van B. aan Y. over den brief van A. aan Z.
Brieven Van Hunne Excellenties de Heeren
Burgerlyke oplettenheid nopens de vaderlyke vermaningen
Buurpraatje tusschen een Rotterdammer en zyn buurvrouw, over den aart van Requesten, die een burger wel of kwalyk staan te teekenen.
Cardinalis Richelii Testamentum Geminum, Christianum & Politicum.
Cassandre Francoise
Cathagorisch antwoord, aan den heer Johannis van Laar,
Complainte av roy svr la pyramide.
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Coniovissance de Iacqves Bon Homme, paysan de Beauuoisis : Auec Messeigneurs les Princes reconciliés.
Consideratien Over Het Placaat door de Gedeputeerde Staaten
Consideratiën van een Hollands Regtsgeleerde over de pretentiën en aenleg der Jesuiten, en verdere vleijers van het Roomsche Hof, tegens de Rooms-Catholyke kerk van het Vereenigde Nederland.
Consideration svr l'estat de la France.
Copia : exhibitum den 14 mey 1794 : secreet : geëxtraheerd uit het secreete resolutie-boek der Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland.
Copia autentiek van de gedrukte Memorie voor eenige Leden der Vergadering van Gewapende burger corpsen
Copia einer relation betreffend die herrliche und grosse victorie, welche (davor Gott gedanctet) die Englisch-und Holländische combinirte Flotte gegen die Französen und Spanier zur seebefochten haben. English Title Translation: Copy of correspondence rega
Copia missive van Zyne Doorluchtige Hoogheid

Pages