Current Search:  Theology, Practical -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 9 of 9)
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
Raport der Gecommitteerden…
Redevoering, op het plegtig dankuur,
De verpligting aan alle inwooners opgelegd, om belang te neemen in het behoud van het vaderland, in deszelfs tegenwoordig gevaar.:
Kerkreden op het tweede eeuwfeest van Leydens ontzet, uitgesproken in de Pieters kerk op den III October MDCCLXXIV
Nederlands werkeloosheid in den oorlog als een gevolg van Gods toorn, uit Ezechiel VII: 14. : Den 27sten van Hervstmaand 1782.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Het ijdel vertrouwen op prinsen : voorgesteld in eene lijkrede over
Oordeel van de Theologise faculteyt van 's Lants Universiteyt tot Leyden,