Current Search:  Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 138)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aanspraak gedaan den 15 Meij 1791 : door eene commissie uit de Hollandsche patriotten in de Club der Jacobins te Parijs
Achtiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.
Attestatie of Notarieele Verklaring
Beoordeeling van het Werkje…
Bij het naderend voor jaar in 1782.
Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn ...door de schrijvers van het meergemelde weekblad.
Brief aan den Heere over het dichtstuk de eigenbaat van den eerwaarden Heere B. Bosch
Brief over de drostendiensten in Overyssel
Brief van Constantinus Simplicius, aan Justus Querulus.
Brief van een Amsterdams koopman aan zyn neev te Middelburg
Brief van een rechtsgeleerden, aan een heer van regeering
Brief van Henricus Wachloo, gewezen collecteur van de boter aan zyn vriend Daniel Raap, verwaanden previlegie-zoeker.

Pages