Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1795-1815 -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 15 of 15)
Verbaal van de verrigtingen, der twintig, bij loting verkooren, daadelijke voorstellers ; van het volk van Amsterdam. : Met de bijlaagen tot hetzelve behoorende.
Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het provinciaal bestuur van Holland gearresteerd, volgens publicatie in dato 30 juny 1796.
Missive, behelsende eenige bedenkingen over het provisioneel rapport van de Commissie van Vierentwintig, aangesteld op ordre van de Provisioneele Representanten van Holland, tot het onderzoek na het politiecq en finantieel gedrag der leden en ministers va
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Proclamatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, wegens het in civile verzekering nemen van eenige gewezen representanten :
Verandwoording van Pieter Vreede…
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Liefde tot het vaderland en den Koning, :
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,