Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 86)

Pages

Patriottische Aanmerkingen
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
Verslag, gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten titel voerende
Propositie Door De Heeren Gedeputeerdens
De volgens eed en plicht verschuldigde achting en eerbied,
Neerlands bestendig belang, den vaderlanderen uit 's lands aloude en laatere geschiedenissen aangeweezen,
 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
Copia autentiek van de gedrukte Memorie voor eenige Leden der Vergadering van Gewapende burger corpsen
Staatkundige, Godgeleerde, Huyshoudelyke, en vooral zeer gewichtige Zamenspraeken,
Copia : exhibitum den 14 mey 1794 : secreet : geëxtraheerd uit het secreete resolutie-boek der Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland.
Redenvoering Aan Mijne Landgenooten
Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;
De dryfveer waar door, en de wyze waar op, Willem van Helden. burger der stad Rotterdam,
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :
Het Polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel edele groot achtb
Veld-Gesprek, Tusschen
Staatkundige spiegel of Onderzoek, wegens de oorzaak, en wie de veroorzaakers zyn van 's lands onheilen waar
Cathagorisch antwoord, aan den heer Johannis van Laar,
Patriottische bedenkingen, aangaande de verdedigende aanmerkingen, weegens het gedrag van den heer Daniel Raap.
Historisch verhaal van het gepasseerde te Leyden

Pages