Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- Batavian Republic, 1795-1806 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Verbaal van de verrigtingen, der twintig, bij loting verkooren, daadelijke voorstellers ; van het volk van Amsterdam. : Met de bijlaagen tot hetzelve behoorende.
Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het provinciaal bestuur van Holland gearresteerd, volgens publicatie in dato 30 juny 1796.
Missive, behelsende eenige bedenkingen over het provisioneel rapport van de Commissie van Vierentwintig, aangesteld op ordre van de Provisioneele Representanten van Holland, tot het onderzoek na het politiecq en finantieel gedrag der leden en ministers va
Instructie waar naar de onderscheidene Commissien, zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in den Haag :
Proclamatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, wegens het in civile verzekering nemen van eenige gewezen representanten :
Verandwoording van Pieter Vreede…
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :