Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 138)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
 De vyftigste penning wel besteed :
 Missive van eenen oud-burgemeester, over den 25ste penning.
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Attestatie of Notarieele Verklaring
Bij het naderend voor jaar in 1782.
Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn ...door de schrijvers van het meergemelde weekblad.
Beoordeeling van het Werkje…
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :
De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit gemeenebest
De eer en het recht van Hollands…
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
De advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden

Pages