Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 138)

Pages

Patriottische Aanmerkingen
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
Verslag, gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten titel voerende
Propositie Door De Heeren Gedeputeerdens
Redevoering, op het plegtig dankuur,
Nederlands werkeloosheid in den oorlog als een gevolg van Gods toorn, uit Ezechiel VII: 14. : Den 27sten van Hervstmaand 1782.
Vriend-broederlyke onderrigting en vermaaning, aan Neêrlandsch ingezeetenen in 't gemeen en de Amsterdamsche
Jubeljaars-predikatie ter gedachtenis van de Hervorming in de stad Groningen, uitgesproken den 27 van Hooi-maand, MDCCXCIV. in de Grote Kerk te Groningen
De volgens eed en plicht verschuldigde achting en eerbied,
t Verlangen van Europa, of, Zedig onderzoek, of de vereenigde Nederlanden
Neerlands bestendig belang, den vaderlanderen uit 's lands aloude en laatere geschiedenissen aangeweezen,
 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
Copia autentiek van de gedrukte Memorie voor eenige Leden der Vergadering van Gewapende burger corpsen
Janus Frankenius, aan Janus Liberius, zyne groetenisse :
Staatkundige, Godgeleerde, Huyshoudelyke, en vooral zeer gewichtige Zamenspraeken,
Copia : exhibitum den 14 mey 1794 : secreet : geëxtraheerd uit het secreete resolutie-boek der Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland.
Echte Stukken Betrekkelyk Tot…
Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;
De dryfveer waar door, en de wyze waar op, Willem van Helden. burger der stad Rotterdam,
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :

Pages