Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 259)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
 De vyftigste penning wel besteed :
 Missive van eenen oud-burgemeester, over den 25ste penning.
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aangenaam tydverdryf by eene onverwachte gelegenheid.
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoord van Daniel Raap
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Apologia ende respective manifest voor de gecommitteerden van de Brede Gemeente binnen Leeuwaerden,
Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het provinciaal bestuur van Holland gearresteerd, volgens publicatie in dato 30 juny 1796.
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Beantwoording van eenige bedenkingen omtrent de differente hooge charges van zyn hoogheid, en de pligten en commandementen der militairen.

Pages