Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 259)

Pages

Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Patriottische Aanmerkingen
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
De heersch-en plonderzugt der Engelschen geroskamd :
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Proclamatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, wegens het in civile verzekering nemen van eenige gewezen representanten :
Instructie waar naar de onderscheidene Commissien, zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in den Haag :
Verslag, gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten titel voerende
Propositie Door De Heeren Gedeputeerdens
Brieven van A. aan Z.
Aanmerkingen van een Amsterdamsch patriot of een welmeenend vaderlander, over den beruchte-brief van jonkheer Willem Anna L'Estevenon van Berkenrode : over zeeker ontwerp der Hollandsche patriotten, om een tegen revolutie in de republiecq te bewerken, &c.
Raport der Gecommitteerden…
Verhael der schrikkelyke conspiratie, onlangs aangelegd om bare tegenwoordige Majesteyten Koning William, en Koninginne Maria van den Throon te lichten, en den Koning van Vrankrijk beneffens den geweezen Koning jacobus, in te brengen, en de stad Londen te
Redevoering, op het plegtig dankuur,
Het politiek systema van de regeering van Amsterdam,
Nederlands werkeloosheid in den oorlog als een gevolg van Gods toorn, uit Ezechiel VII: 14. : Den 27sten van Hervstmaand 1782.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Vriend-broederlyke onderrigting en vermaaning, aan Neêrlandsch ingezeetenen in 't gemeen en de Amsterdamsche
Jubeljaars-predikatie ter gedachtenis van de Hervorming in de stad Groningen, uitgesproken den 27 van Hooi-maand, MDCCXCIV. in de Grote Kerk te Groningen
De volgens eed en plicht verschuldigde achting en eerbied,

Pages