Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 86)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Achtiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.
Attestatie of Notarieele Verklaring
Brief van Constantinus Simplicius, aan Justus Querulus.
Brief van een rechtsgeleerden, aan een heer van regeering
Brief van Henricus Wachloo, gewezen collecteur van de boter aan zyn vriend Daniel Raap, verwaanden previlegie-zoeker.
Brief, van een Zwitzers officier, over de beroertens, in de Republiek der Vereenigde Nederlanden voorgevallen
Briefs-gewyze ernstige bedenkingen aan myne landgenooten : onverschillig Prins of Patriots gezind.
Briev van jonkheer Lodewyk Theodorus grave van Nassau la Leck. &c. &c.
Burgerlyke oplettenheid nopens de vaderlyke vermaningen
Cathagorisch antwoord, aan den heer Johannis van Laar,
Consideratien Over Het Placaat door de Gedeputeerde Staaten
Copia : exhibitum den 14 mey 1794 : secreet : geëxtraheerd uit het secreete resolutie-boek der Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland.
Copia autentiek van de gedrukte Memorie voor eenige Leden der Vergadering van Gewapende burger corpsen

Pages