Current Search:  Department of History (x) » Dutch (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 260)

Pages

Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Proclamatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, wegens het in civile verzekering nemen van eenige gewezen representanten :
Verandwoording van Pieter Vreede…
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Brieven van A. aan Z.
Brieven van B. aan Y. over den brief van A. aan Z.
Leerredenen op de verlossing des vaderlands,
De vrede van Europa
Liefde tot het vaderland en den Koning, :
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
Brief van C. aan X. over de brieven van A. aan Z.
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;

Pages