Current Search:  info:fedora/fau:CurrentETDs (x) » Dutch (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 260)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
[List of Names].
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aangenaam tydverdryf by eene onverwachte gelegenheid.
Aanmerkingen van een Amsterdamsch patriot of een welmeenend vaderlander, over den beruchte-brief van jonkheer Willem Anna L'Estevenon van Berkenrode : over zeeker ontwerp der Hollandsche patriotten, om een tegen revolutie in de republiecq te bewerken, &c.
Aanspraak aan het leger der vrye Franschen; benevens het Manifest aan het Belgische volk door den generaal Dumourier...
Aanspraak gedaan den 15 Meij 1791 : door eene commissie uit de Hollandsche patriotten in de Club der Jacobins te Parijs
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
Achtiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Agrarische ordenings vragen
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoord van Daniel Raap
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.

Pages