Current Search:  info:fedora/islandora:entityCModel (x) » FAU (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 138)

Pages

Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;
De dryfveer waar door, en de wyze waar op, Willem van Helden. burger der stad Rotterdam,
Naamlyst van vyf-en-tachtig vluchtelingen, gevangenen, enz. in het noodlottig jaar 1787. Behelzende niet alleen haare naamen, maar ook haar handwerken, nevens de functien, die zy voor de belangens van het dierbaar Oranje-Huis waargenomen hebben;
Het groot toneel van verwarringen, in Amsterdam en elders vertoond, in de zomer des jaars 1787.
Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn ...door de schrijvers van het meergemelde weekblad.
 Missive van eenen oud-burgemeester, over den 25ste penning.
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :
Staatkundige, Godgeleerde, Huyshoudelyke, en vooral zeer gewichtige Zamenspraeken,
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
De verpligting aan alle inwooners opgelegd, om belang te neemen in het behoud van het vaderland, in deszelfs tegenwoordig gevaar.:
Janus Frankenius, aan Janus Liberius, zyne groetenisse :
De eer en het recht van Hollands…
Tweede Zamenspraak
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Propositie Door De Heeren Gedeputeerdens
Verslag, gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten titel voerende
Eerbidige doch niet minder ernstige aanspraak, aan alle patriottische regenten in Nederland:
Opwekking aen de burgery van Nederland.
Nederlands werkeloosheid in den oorlog als een gevolg van Gods toorn, uit Ezechiel VII: 14. : Den 27sten van Hervstmaand 1782.

Pages